Felvételi információk

2018.10.11.
Felvételi információk

Örömmel értesítjük az érdeklődőket, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézete (ELTE GTI) az alábbi, 2019 februárjában, keresztféléves formában induló mesterszakokra várja jelentkezőit:

 • Kizárólag levelező munkarendben:
  • MBA (Master of Business Administration) mesterképzési szak (önköltséges formában)
 • Nappali és levelező munkarendben:
  • Pénzügy mesterképzési szak (államilag finanszírozott és önköltséges formában is)
  • Számvitel mesterképzési szak (államilag finanszírozott és önköltséges formában is)
  • Vezetés és szervezés mesterképzési szak (államilag finanszírozott és önköltséges formában is)

A felvételizők kizárólag a www.felvi.hu honlapról elérhető E-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket. Az E-felvételit a felvi.hu-n történő regisztráció után lehet használni.

A felvételihez kapcsolódó fontosabb határidők az alábbiak:

 • Jelentkezési határidő: 2019. február 15.
 • Az E-felvételi jelentkezés hitelesítésének határideje: 2019. február 20.
 • Behívó levelek kiküldése e-mailben (az e-felvételi rendszerben megadott e-mail címre): 2019. április 30.
 • Felvételi vizsga tervezett időpontja: 2019. május 27–29. (A behívó levélben megadott napon és időpontban.) Amennyiben a decemberi felvételi vizsgán nem tud részt venni, 2019. június 10-én biztosítunk lehetőséget a felvételi vizsga pótlására.
 • Hiánypótlási és egyszeri sorrendmódosítási határidő: 2019. július 10.
 • A ponthatárok várható kihirdetése: 2019. július 24.

A felvételi vizsgáról, illetve a hozott és többletpontok számításához szükséges dokumentumokról a Felvételi vizsga és a Felvételi adminisztráció fejezetekben tájékozódhatnak.

A felvételi eljárás további részleteiről a felvi.hu weboldalon keresztül tájékozódhat.

További kérdéseiket a felveteli@gti.elte.hu e-mail címen is feltehetik, illetve kérdéseikre a +36 30 243 7119-es telefonszámon is készséggel válaszolunk!

MINTAFELADATOK

Jelentkezés és felvételi vizsga

A felvételi eljárásban, az alapdiplomán túl minden mesterszak esetén, a hozott tanulmányi pontok számításhoz, valamint a mesterképzés bemeneti kreditkövetelményének teljesítése elbírálásához (az ún. előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásához), a jelentkező leckekönyvének másolatát, vagy elektronikus tanulmányi rendszerből nyomtatott leckekönyvét, vagy oklevélmellékletét (a mesterképzés bemeneti kreditkövetelményének vizsgálatához ajánlottan valamennyi korábbi felsőoktatási képzése vonatkozásában) mihamarabb, de legkésőbb 2019. május 20-ig köteles feltölteni a felvi.hu oldalra a jelentkezés dokumentumai közé. 

A felvételi vizsga két részből, írásbeli vizsgából, valamint szakmai és motivációs beszélgetésből áll.

A 35 pontos írásbeli vizsga első része teszt jellegű kérdések formájában a logikai készséget, az általános közgazdasági, üzleti, társadalmi ismeretek szintjét méri. Második része az adott szakhoz kapcsolódó szakmai kompetenciák felmérésére irányul, a szakhoz kapcsolódó témájú szövegek rövid értelmezése, elemzése, értékelése formájában. 

A 10 pontos szakmai és motivációs beszélgetés a szakmai elhivatottság és a tanulmányi motiváltság felmérésére irányul.

A felvételi vizsgára (írásbeli vizsga, valamint szakmai és motivációs beszélgetés) 2019. május 27–29. között kerül sor. A személyre szóló pontos felvételi vizsga időpontot 2018. április 30-ig névre szóló elektronikus úton (az e-felvételi rendszerben megadott e-mail címre) megküldött behívólevélben kapják meg a jelentkezők. Amennyiben a decemberi felvételi vizsgán nem tud részt venni, 2019. június 10-én biztosítunk lehetőséget a felvételi vizsga pótlására.

A felvételi eljárás vizsgadíja egyszeri 4.000 Ft (függetlenül a megjelölt képzések számától), amelyet a kiküldésre kerülő behívólevélben foglaltak szerint kell teljesíteni, a felvételi vizsgát megelőzően.

A felvételi eljárásban többletpont kizárólag a felvi.hu rendszerébe feltöltött dokumentum alapján adható. Az intézet az e-mailen, postán vagy személyesen közvetlenül hozzá benyújtott dokumentumokat nem bírálja el. A többletpont számításnál figyelembe vett dokumentumok: 

 • a felvételihez szükséges első diplomán túli felsőfokú végzettség(ek);
 • nyelvvizsga-bizonyítványok;
 • intézményi TDK 1-3. helyezést és/vagy különdíjat igazoló dokumentum;
 • OTDK 1-3. helyezést vagy különdíjat igazoló dokumetum;
 • megjelent/elfogadott publikációt igazoló dokumentum;
 • tudományos konferencián megtartott előadást igazoló dokumentum;
 • demonstrátori tevékenységet igazoló dokumentum;
 • GYES-t, fogyatékosságot, hátrányos helyzetet (a Felvételi tájékoztatóban előírt esélyegyenlőségi többletpontokat) igazoló dokumentum.

A felvételi vizsgára hozza magával személyazonosságát igazoló dokumentumát.


Bemeneti követelmények és előzetes kreditelbírálás

Mesterképzésre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű – végzettséggel rendelkezik. A legalább alapképzésben szerzett végzettség önmagában azonban még nem feltétlenül elegendő arra, hogy egy adott mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni.

Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményében (8/2013 (I.30.) és 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet) megtalálható, hogy a belépéshez mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként.

Az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:

 • teljes kreditérték-beszámítással figyelembe vehető szakok,
 • meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok,
 • meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak.

A felvételi eljárás során minden esetben ellenőrizzük (ún. előzetes kreditelbírálás), hogy a jelentkezők korábbi felsőfokú tanulmányai során teljesített tárgyai elfogadhatók-e az adott mesterképzési szakra történő belépéshez. Mind a négy mesterszakunk esetében 60 kreditnyi előtanulmányt határoz meg a jogszabály. A jelentkezés elfogadásához azonban elegendő minimum 30 kredittel rendelkezni, azzal a feltétellel, hogy a fennmaradó krediteket a mesterképzés tárgyaival párhuzamosan a második aktív szemeszter végéig teljesíteni szükséges. A hiányzó kreditek pótlásának részleteiről a beiratkozást követően tájékoztatjuk az érintetteket.

MBA mesterképzési szak – előtanulmányi ismeretkörök:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, továbbá a műszaki képzési területről a műszaki menedzser, az agrárképzési területről a vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus képzési területről a gazdaságinformatikus, valamint az orvos-egészségtudomány képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
 • üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, termelésmenedzsment, vezetés és szervezés, kontrolling stratégiai tervezés, emberi erőforrás menedzsment) területéről 15 kredit.

Az MBA mesterképzési további – a többi hazai mesterszaktól eltérő, egyedi – alapfeltétele, hogy a Jelentkező rendelkezzen megszerzett alapfokozat vagy főiskolai szintű végzettség birtokában legalább hároméves, míg megszerzett mesterfokozat vagy egyetemi szintű végzettség birtokában legalább kétéves szakmai gyakorlattal (oklevél kiállításától számítva eltelt idő).

Számvitel mesterképzési szak – előtanulmányi ismeretkörök:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel alapképzési szak.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 • közgazdasági alapismeretek (mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság- elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
 • üzleti ismeretek (emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügy, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, éves beszámoló összeállítása és elemzése, hitelintézeti és költségvetési számvitel, konszolidált beszámoló, számviteli informatika, vállalati pénzügyek, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi jog) területéről 15 kredit.

Pénzügy mesterképzési szak – előtanulmányi ismeretkörök:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel, a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
 • üzleti alapismeretek (vállalati gazdaságtan, számvitel, kontrolling emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
 • társadalomtudományi alapismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (pénzügy, pénz- és tőkepiaci ismeretek, banküzemtan, pénzügypolitika, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek, vállalatértékelés) területéről 15 kredit.

Vezetés és szervezés mesterképzési szak – előtanulmányi ismeretkörök:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) területéről 10 kredit;
 • üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek) területéről 15 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (európai uniós ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek) területéről 10 kredit.

Pontszámítás

A felvételi eljárás során szerezhető maximális összpontszám 100 pont, amelynek számítása kétféleképpen történhet. A két pontszámítási mód közül a jelentkező számára kedvezőbbel alkalmazzuk.

A) Hozott tanulmányi pontok: maximum 45 pont (a (halmozott) súlyozott tanulmányi átlag kilencszerese) + felvételi vizsga eredménye: maximum 45 pont (amely részei: írásbeli vizsga: maximum 35 pont + szakmai és motivációs beszélgetés: maximum 10 pont) + többletpontok: maximum 10 pont. 

VAGY 

B) Írásbeli vizsga duplázása: maximum 70 pont + szakmai és motivációs beszélgetés duplázása: maximum: 20 pont + többletpontok: maximum: 10 pont.

Többletpontok számítása

Legfeljebb 10 többletpont érhető el, amely magába foglalja az alábbi jogcímeken szerezhető valamennyi pontot:

 1. (A felvételihez szükséges első diplomán túli) felsőfokú végzettség(ek)ért összesen legfeljebb 6 többletpont adható az alábbiak szerint:
  • szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél: 2 pont
  • főiskolai szintű/BSc/BA oklevél: 3 pont
  • egyetemi szintű/MSc/MA oklevél: 4 pont
  • PHD/DLA fokozat: 6 pont
 2. A második és további nyelvvizsgá(k)ért összesen legfeljebb 4 többletpont adható az alábbiak szerint:
  • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga: 2 pont
  • felsőfokú (C1) szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga: 2 pont
  • felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga: 4 pont 
   (Egy idegen nyelvből csak egyféle nyelvvizsgára adható pont. A jelentkező valamennyi nyelvvizsgával kapcsolatos adatát adja meg a jelentkezése során (azt is, amelyet első nyelvvizsgaként kíván figyelembe vetetni). A feltöltött nyelvvizsgákból egy középfokú B2 típusú nyelvvizsgát a pontszámítás során (első nyelvvizsgaként) figyelmen kívül hagyunk. A második nyelvvizsga nem szükségképpen időrendi sorrendet takar. Több nyelvvizsga esetén a jelentkező számára előnyösebb pontszámítást eredményező sorrend szerint adható többletpont.)
 3. Szakmai tudományos munkáért összesen legfeljebb 6 többletpont adható az alábbiak szerint: 
  • intézményi TDK különdíj: 1 pont
  • intézményi TDK 1-3. hely: 2 pont 
  • OTDK 1-3. hely vagy különdíj: 3 pont 
  • megjelent/elfogadott publikáció 3 pont (A pontszámítás során tudományos, referált folyóiratban megjelent vagy közlésre elfogadott közleményre adható.) 
  • tudományos konferencián előadás tartása: 2 pont 
  • demonstrátor: 2 pont 
 4. Előnyben részesítés körében összesen legfeljebb 3 többletpont adható az alábbiak szerint: 
  • GYES: 2 pont 
  • fogyatékosság: 2 pont 
  • hátrányos helyzet: 1 pont