Átvétel

Átvétel

Az átvétel feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján a fogadó intézmény határozza meg, így intézményenként, illetve egyes intézményekben akár karonként vagy szakonként eltérő rendelkezések vonatkozhatnak rá. Az alábbiakban az ELTE Hallgatói Követelményrendszerében (HKR) meghatározott, az ELTE GTI képzéseire vonatkozó átvételi szabályok találhatók meg.

A hallgató kérheti átvételét azonos, illetve másik felsőoktatási intézmény ugyanazon képzési területhez tartozó szakjára. Átvétel csak azonos szintű képzések között kérhető.

A kérelmező abban az esetben vehető át:

 1. egy lezárt félévet követően:
  1. lezárt tanulmányi féléveiben átlagosan legalább 15 kreditet teljesített,
  2. igazolta, hogy a kérelemmel érintett képzésre felvételt nyert volna – a másik felsőoktatási intézményben folytatott képzés kezdetekor az adott munkarendre és finanszírozási formára a GTI ponthatár alapján,
 2. a beiratkozás félévében, ha a másik felsőoktatási intézményben teljesített felvételi eredményei alapján felvételének évében az Egyetem kérelemmel érintett képzésére felvételt nyert volna 
 3. ha a hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetőleg vele szemben az elbocsátás vagy kizárás feltételei nem állnak fenn;
 4. ha az átadó intézményben az adott szakon folytatott tanulmányaival nem haladta meg a képzési és kimeneti követelményben meghatározott képzési időt.

Az átvételi kérelem benyújtásának (beérkezésének) jogvesztő határideje:

 • az őszi félévre vonatkozóan: július 1.
 • a tavaszi félévre vonatkozóan: január 20.

Az átvételi kérelem benyújtásának (beérkezésének) módjai:

 • személyesen: félfogadási időben a GTI Tanulmányi Hivatalában
 • postai úton: az ELTE Gazdálkodástudományi Intézet, Tanulmányi Hivatal címre (H-1053 Budapest, Szép u. 2.)

A hiánytalanul benyújtandó dokumentumok:

 1. számítógéppel kitöltött és a kéremező aláírásával hitelesített Átvételi kérelem (formanyomtatvány letöltése),
 2. igazolás az érvényes hallgatói jogviszonyról (30 napnál nem régebbi),
 3. hitelesített kreditigazolás (ennek hiányában hitelesített teljesítésigazolás) az elvégzett tanulmányokról,
 4. a teljesített tárgyak hitelesített tárgytematikája,
 5. azon okmányok másolata, amelyeket a felvételihez be kellett nyújtani (pl. érettségi bizonyítvány, oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány),
 6. igazolás a térítési díj befizetéséről

Az átvétellel kapcsolatos egyszeri térítési díj 8.000 Ft, melyet - az átvételi kérelem benyújtását megelőzően - az alábbi számlaszámra kérünk befizetni:

Kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Számlaszáma: 10032000-01426201-00000000
Közlemény I11150/18-a kérelmező vezeték és keresztneve

A Tanulmányi Hivatal kizárólag a hiánytalanul benyújtott dokumentumcsomagot fogadja be.

Az átvétel számszerűsíthető feltételeinek megfelelés nem jelent automatikus átvételi döntést. Az átvételről minden esetben az igazgató – vagy átruházott hatáskörben az oktatási igazgatóhelyettes – dönt mérlegelési jogkörben, szükség szerint a Tanulmányi Bizottság, és/vagy a Kreditátviteli Bizottság javaslatának meghallgatása alapján.