Átvétel

Átvétel

Az átvétel feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján a fogadó intézmény határozza meg, így intézményenként, illetve egyes intézményekben akár karonként vagy szakonként eltérő rendelkezések vonatkozhatnak rá. Az alábbiakban az ELTE Hallgatói Követelményrendszerében (HKR) meghatározott, az ELTE GTI képzéseire vonatkozó átvételi szabályok találhatók meg.

A hallgató kérheti átvételét azonos, illetve másik felsőoktatási intézmény ugyanazon képzési területhez tartozó szakjára. Átvétel csak azonos szintű képzések között kérhető.

A kérelmező abban azesetben vehető át:

 1. egy lezárt félévet követően:
  1. lezárt tanulmányi féléveiben átlagosan legalább 15 kreditet teljesített,
  2. igazolta, hogy a kérelemmel érintett képzésre felvételt nyert volna – a másik felsőoktatási intézményben folytatott képzés kezdetekor az adott munkarendre és finanszírozási formára a GTI ponthatár alapján,
 2. a beiratkozás félévében, ha a másik felsőoktatási intézményben teljesített felvételi eredményei alapján felvételének évében az Egyetem kérelemmel érintett képzésére felvételt nyert volna 
 3. ha a hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetőleg vele szemben az elbocsátás vagy kizárás feltételei nem állnak fenn;
 4. ha az átadó intézményben az adott szakon folytatott tanulmányaival nem haladta meg a képzési és kimeneti követelményben meghatározott képzési időt.

Az átvételi kérelmek benyújtásának jogvesztő határideje:

 • az őszi félévre vonatkozóan július 1.
 • a tavaszi félévre vonatkozóan január 20.

Az átvételi kérelmet mellékleteivel együtt az ELTE GTI Tanulmányi Hivatalába kell benyújtani.

A hallgatónak a következő dokumentumokat kell hiánytalanul benyújtania:

 1. Átvételi kérelem (formanyomtatvány letöltése),
 2. igazolást az érvényes hallgatói jogviszonyról,
 3. hitelesített kreditigazolást az elvégzett tanulmányairól, ennek hiányában teljesítésigazolást és a teljesített tárgyak hitelesített leírását,
 4. azon okmányok másolatát, amelyeket a felvételihez be kellett nyújtania (pl. érettségi bizonyítvány, oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány).

Az átvétel számszerűsíthető feltételeinek megfelelés nem jelent automatikus átvételi döntést. Az átvételről minden esetben az igazgató – vagy átruházott hatáskörben az oktatási igazgatóhelyettes – dönt mérlegelési jogkörben, szükség szerint a Tanulmányi Bizottság, és/vagy a Kreditátviteli Bizottság javaslatának meghallgatása alapján.