Kreditátvitel, kreditelismerés

Kreditátvitel, kreditelismerés

Kreditátvitel: a hallgatói jogviszony alatt a már korábban megszerzett kreditek befogadása a hallgató mintatantervében előírt követelményekre.
Kreditelismerés: a felvételi eljárás során a mesterképzések bemeneti kreditkövetelményei teljesülésének vizsgálata.


KREDITÁTVITEL

A felsőoktatási tanulmányokra vonatkozó jogszabályok alapján a hallgatónak nem kell teljesítenie a tantervben előírt követelményeket, ha azokat korábban már elsajátította, és azt hitelt érdemlő módon igazolja. Az ilyen, a korábbi tanulmányok során szerzett tudás elismertetésére irányuló kérelem az Intézeti Kreditátviteli Bizottsághoz nyújtható be. A jogszabályok által meghatározott, kreditegyenértékűségre vonatkozó szabályok szerint a Bizottság dönt arról, hogy a korábban megszerzett tanegységek ekvivalensek-e a most előírt követelményekkel.

Az ELTE GTI Kreditátviteli Bizottságának összetétele:

 • Elnöke: oktatási ügyekért felelős igazgatóhelyettes (elnök)
 • Tagjai: tanszékenként 1-1 fő, a HÖK által delegált 2 fő hallgató
 • Titkára: a Tanulmányi Hivatal vezetője

A kreditátviteli eljárás lefolytatásához benyújtandó dokumentumok:

 1. számítógéppel kitöltött Kérelem a Kreditátviteli Bizottsághoz (formanyomtatvány letöltése)
 2. hitelesített teljesítésigazolás
 3. hitelesített tárgytematika, tárgyleírás

A kreditátviteli kérelmet benyújtási határideje (a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs):

 • 2018/2019-es tanév tavaszi félév: 2019. február 8.
 • 2018/2019-es tanév tavaszi félév: rendkívüli kérvény benyújtási időszak: 2019. március 18-21.
 • 2019/2020-as tanév őszi félév: 2019. szeptember 13.

A dokumentumok benyújtásának módja:

 • A kreditátviteli kérelmet és annak mellékleteit minden esetben meg kell küldeni elektronikus formában a th@gti.elte.hu e-mail címre, valamint 
  • személyesen leadni a GTI Tanulmányi Hivatalában félfogadási időben, vagy
  • postai úton eljuttatni a GTI Tanulmányi Hivatalába. (A kérelmező a feladáskor legyen tekintettel a kézbesítési időre, hiszen a bizottság által kijelölt kérelemleadási határidő beérkezési határidő!)

Ha a kérelem hiányos, a bizottság nem tud döntés hozni, így a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A kreditátviteli eljárásban teljesítettként elismert tanulmányi egységek együttes kreditértéke nem lehet több az adott szak (ideértve a doktori képzést is) tantervi követelményeiben meghatározott, a diploma megszerzéséhez szükséges összkreditérték 50%-ánál. Ettől szakterületi azonosság esetén az igazgató egyetértésével el lehet térni, azzal a megkötéssel, hogy a hallgató az adott képzésben a végbizonyítvány megszerzéséhez az Egyetemen legalább a képzés kreditértékének harmadát köteles teljesíteni.


KREDITELISMERÉS

A felvételi eljárás során minden esetben ellenőrizzük (ún. előzetes kreditelbírálás), hogy a jelentkezők korábbi felsőfokú tanulmányai során teljesített tárgyai elfogadhatók-e az adott mesterképzési szakra történő belépéshez. Mind a négy mesterszakunk esetében 60 kreditnyi előtanulmányt határoz meg a jogszabály. A jelentkezés elfogadásához azonban elegendő minimum 30 kredittel rendelkezni, azzal a feltétellel, hogy a fennmaradó krediteket a mesterképzés tárgyaival párhuzamosan a második aktív szemeszter végéig teljesíteni szükséges. A hiányzó kreditek pótlásának részleteiről a beiratkozást követően tájékoztatjuk az érintetteket.

Az előzetes kreditelismerési eljárás során benyújtandó dokumentumok:

 1. számítógéppel kitöltött Előzetes kreditelismerés iránti kérelem (formanyomtatvány letöltése)

 2. oklevélmelléklet, vagy leckekönyv, vagy kreditigazolás, vagy teljesítés igazolás

Az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat elektronikus úton a felveteli@gti.elte.hu e-mail címre kell megküldeni.