Kreditátvitel, kreditelismerés

Kreditátvitel, kreditelismerés

A felsőoktatási tanulmányokra vonatkozó jogszabályok alapján a hallgatónak nem kell teljesítenie a tantervben előírt követelményeket, ha azokat korábban már elsajátította, és azt hitelt érdemlő módon igazolja. Az ilyen, a korábbi tanulmányok során szerzett tudás elismertetésére irányuló kérelem az Intézeti Kreditátviteli Bizottsághoz nyújtható be. A jogszabályok által meghatározott, kreditegyenértékűségre vonatkozó szabályok szerint a Bizottság dönt arról, hogy a korábban megszerzett tanegységek ekvivalensek-e a most előírt követelményekkel.

Az ELTE GTI Kreditátviteli Bizottságának összetétele:

  • Elnöke: oktatási ügyekért felelős igazgatóhelyettes (elnök)
  • Tagjai: tanszékenként 1-1 fő, a HÖK által delegált 2 fő hallgató
  • Titkára: a Tanulmányi Hivatal vezetője

A kreditátviteli eljárás lefolytatásához benyújtandó dokumentumok:

  1. Kérelem a Kreditátviteli Bizottsághoz (formanyomtatvány letöltése)
  2. hitelesített teljesítésigazolás
  3. hitelesített tárgytematika, tárgyleírás

A kreditátviteli kérelmet benyújtási határideje (a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs):

  • 2018/2019-es tanév tavaszi félév: 2019. február 8.
  • 2019/2020-as tanév őszi félév: 2019. szeptember 6.

A hallgatók kérelmeiket személyesen a Tanulmányi Hivatalban ügyfélfogadási időben adhatják le, azonban leadási határidő vége alatt minden esetben a határidő napján az ügyfélfogadási idő vége értendő. A kérelmeket postai úton is el lehet juttatni a Tanulmányi Hivatalba, ebben az esetben kérjük, a kérelmező a feladáskor legyen tekintettel a kézbesítési időre, hiszen a bizottság által kijelölt kérelemleadási határidő beérkezési határidő!

Ha a kérelem hiányos, a bizottság nem tud döntés hozni, így a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A kreditátviteli eljárásban teljesítettként elismert tanulmányi egységek együttes kreditértéke nem lehet több az adott szak (ideértve a doktori képzést is) tantervi követelményeiben meghatározott, a diploma megszerzéséhez szükséges összkreditérték 50%-ánál. Ettől szakterületi azonosság esetén az igazgató egyetértésével el lehet térni, azzal a megkötéssel, hogy a hallgató az adott képzésben a végbizonyítvány megszerzéséhez az Egyetemen legalább a képzés kreditértékének harmadát köteles teljesíteni.